Bezwaar bindend studieadvies

Als mbo-, hbo- of wo-student kun je je wel eens ‘onmachtig’ voelen wanneer je het niet eens bent met een bepaalde beslissing van je onderwijsinstelling, zoals bijvoorbeeld een negatief bindend studieadvies. Wanneer je je niet kunt vinden in een dergelijk besluit van de opleiding, wil je dit misschien graag aanvechten. Dat kan. Je kunt namelijk bezwaar maken tegen zo’n beslissing. Dat heet juridisch dat je beroep aantekent tegen het besluit. Als student moet je het dan opnemen tegen een opleidingsinstantie, die over meer middelen en kennis lijkt te beschikken dan jijzelf. Het is dan ook verstandig tijdig de hulp van een gespecialiseerde advocaat in te schakelen omdat deze de weg weet in onderwijsland. Meestal kan dat gratis of tegen een kleine bijdrage omdat je waarschijnlijk recht hebt op een toevoeging. Wil je meer weten over de mogelijkheden? Mail of bel dan met Pietrick Visser. Hij is onze specialist. Wil je eerst meer weten? Lees dan verder.

Beroep

Tegen verschillende beslissingen van de opleiding staat voor de student binnen 6 weken beroep open bij het College van Beroep voor de Examens (CBE). Wanneer ook de beslissing van het CBE tegenvalt, kun je nog in beroep bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO).

Gratis advocaat

Het is verstandig je in beide procedures door een gespecialiseerde advocaat te laten bijstaan. Als student kom je in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand, waarbij de eigen bijdrage in de meeste gevallen vergoed wordt door de gemeente op basis van bijzondere bijstand. Een student kan dan ook vaak gratis een advocaat inschakelen.

Pietrick Visser

Op ons kantoor is Pietrick Visser gespecialiseerd in studentenzaken. Hij heeft meerdere beroepen bij zowel het CBE als het CBHO doorlopen.

Bindend Studieadvies

Een bindend studieadvies (BSA) is een beslissing van een onderwijsinstelling (mbo, hbo of universiteit) waarin een advies is opgenomen over de voortzetting van de studie van een specifieke student. Wanneer de opleiding aan dit advies een afwijzing verbindt, wordt dat ook wel het negatief bindend studieadvies genoemd. Gevolg is meestal dat de student de opleiding dient te verlaten.

Een negatief bindend studieadvies mag niet in alle gevallen gegeven worden. Zo moet dit besluit aan allerlei geschreven en ongeschreven vereisten voldoen, dient de student tijdig een waarschuwing te ontvangen, gehoord te worden én moet sprake zijn geweest van voldoende begeleiding. Daarnaast kunnen allerlei persoonlijke omstandigheden (zoals lichamelijke klachten, bijzondere familieomstandigheden of deelname aan o.a. een studentencommissie) zich tegen het verstrekken van een negatief bindend studieadvies verzetten. De ervaring leert dat de opleiding vaak onvoldoende rekening houdt met persoonlijke omstandigheden en/of onterecht van oordeel is dat deze omstandigheden geen rol spelen.

Sanctie bij fraude/plagiaat & weigering vrijstelling

Wanneer de examinator of examencommissie van mening is dat een student fraudeert, plagiaat pleegt of onregelmatigheden veroorzaakt tijdens een toets, kan besloten worden de student een sanctie op te leggen. Deze sanctie kan bijvoorbeeld inhouden dat een bepaald cijfer ongeldig verklaard wordt, de student uitgesloten wordt van deelname aan een bepaalde toets of dat de student gedurende een gehele periode aan geen enkele toets mag deelnemen. In het ernstigste geval wordt de inschrijving van de student beëindigd.

In deze gevallen kan het besluit tot een flinke studievertraging zorgen en in uitzonderlijke gevallen zelfs tot een beëindiging van de inschrijving van de student. Ook het door de examencommissie weigeren tot het verstrekken van een vrijstelling kan voor de student nadelig uitpakken. Tegen deze beslissingen staat dan ook voor de student beroep open bij het CBE. Ook hier kan ons kantoor je bij helpen.

Advies in een vroeg stadium

Vreest u voor een negatief bindend studieadvies of een andere vervelende beslissing van uw opleiding? Meestal ontvangt u eerst een voorlopige beslissing. Pietrick Visser kan u adviseren hoe op dat moment te handelen. Zelfs wanneer de voorlopige beslissing nog niet gegeven is, wordt aangeraden alvast kosteloos advies in te winnen. Op het moment dat sprake is van (vervelende) persoonlijke omstandigheden (zoals ziekte, zwangerschap, etc.) dient het bewijs daarvoor zo snel mogelijk verzameld te worden, omdat dit achteraf niet altijd meer mogelijk is. Bovendien is de student verplicht deze omstandigheden tijdig bij de decaan te melden. Vroegtijdig en kosteloos advies is daarom een aanrader!

Regelgeving

De van toepassing zijnde wet- en regelgeving maakt onderdeel uit van een breed rechtsgebied: het onderwijsrecht. Het onderwijsrecht bestaat uit een tal van wetten en regels. Ons kantoor is met name gespecialiseerd op het gebied van studentenzaken, gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). De bepalingen in deze wet zijn door elke opleiding verwerkt in een eigen Studentenstatuut, waarin onder andere de onderwijs- en examenregeling (OER) is opgenomen. Wil je meer weten? Bel dan met Pietrick Visser. Een eerste advies kost niets!