Privacy Statement

SKE advocaten gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Privacy is voor ons belangrijk, net als onze geheimhoudingsplicht. Wij hebben daarom passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met uw persoonsgegevens tegen te gaan. Wij wijzen u erop dat ondanks deze maatregelen er altijd een zeker risico bestaat op misbruik van uw gegevens.

Gebruik van uw persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een natuurlijk persoon zeggen. Denk bijvoorbeeld aan een naam, adres, telefoonnummer, maar ook uw bankrekeningnummer of BSN nummer. Als die gegevens herleidbaar zijn naar een natuurlijk persoon, is er sprake van een persoonsgegeven.

Verwerken van persoonsgegevens

Het verwerken van persoonsgegevens is het verzamelen, bekijken, opslaan of vernietigen van die gegevens. Ook als oud-cliënt zijn er gegevens die wij (verplicht) van u bewaren (opslaan). Dat betekent dat dit privacy statement van toepassing is op cliënten, oud-cliënten, gemachtigden van cliënten en bijvoorbeeld op personen die interesse hebben in onze diensten maar nog geen cliënt zijn.

Nieuwsbrief en kerstgroet

Wij versturen aan onze klanten en relaties een digitale kerstgroet- en nieuwjaarswens. Voorts zijn er plannen voor een digitale nieuwsbrief. U ontvangt deze digitale informatie alleen indien u daar toestemming voor hebt gegeven. Om deze digitale informatie aan u toe te sturen, verwerken wij uw e-mailadres. Als u onze berichten niet langer wilt ontvangen, dan kunt u zich altijd afmelden hiervoor. Dat kunt u doen door een e-mail te sturen aan privacy@ske-advocaten.nl Uw gegevens zullen dan worden verwijderd.

Uw gegevens worden niet doorgestuurd naar derde partijen, behalve als deze ondersteuning bieden in het verwerken van de persoonsgegevens om u de digitale informatie toe te kunnen sturen.

Website

U kunt een contactformulier invullen op onze website. De verstrekking van uw persoonsgegevens is geen verplichting, maar zonder uw persoonsgegevens kunnen wij u geen advies geven op vragen die worden ingediend via het contactformulier.

Strafrechtelijke gegevens

Indien wij u bijstaan als verdachte in een strafzaak, is er sprake van verwerking van persoonsgegevens en strafrechtelijke gegevens. Deze verwerken wij op basis van het Wetboek van Strafvordering. U hebt hiervoor tevens toestemming gegeven bij aanvang van de opdracht. De verwerking van uw persoonsgegevens is namelijk noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht die wij met u sluiten. Wij moeten u immers kunnen bereiken via post, e-mail en telefoon. Voorts moeten wij uw identiteit controleren op basis van de Verordening op de Advocatuur en de WWFT alsmede verwerken wij uw gegevens omdat deze (bijvoorbeeld) zijn vastgelegd in een proces-verbaal van politie. De verwerking van uw gegevens is dus (primair) noodzakelijk voor de uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, namelijk uw verdediging.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw dossier (en dus uw persoonsgegevens) voor een termijn van 20 jaren in verband met de termijn voor verjaring van aansprakelijkheid voor beroepsfouten. Daarna vernietigen wij uw dossier.

Uw rechten

Op grond van de AVG heeft u een aantal rechten ten aanzien van de verwerkingen van uw persoonsgegevens. U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Maak hiervoor een afspraak met uw advocaat om langs te komen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Voorts heeft u onder omstandigheden recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, het recht uw toestemming in te trekken voor het verwerken van uw persoonsgegevens en u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Aanpassing

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring wordt aangepast, bijvoorbeeld in het kader van aangepaste of nieuwe wet- en regelgeving. Indien de privacyverklaring wordt aangepast, wordt deze op onze website geplaatst. Indien u na de wijziging gebruik blijft maken van onze website, dan is de nieuwe privacyverklaring op dit gebruik van toepassing.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u nadere informatie? Neem dan contact met ons op via privacy@ske-advocaten.nl Ook indien u een klacht heeft, helpen wij u graag verder. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.