Het belang van het voeren van goede zorgregistraties

SKE Medical Academy

Voor professionals in de gezondheidszorg is nauwkeurigheid van cruciaal belang. Niet alleen voor het waarborgen van de kwaliteit van zorg, maar ook voor het vaststellen van verantwoordelijkheden en het creëren van transparantie. Een uitspraak van de rechtbank Gelderland op 3 april 2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:2135, benadrukt het belang van gedetailleerde zorgregistraties en legt de verplichtingen van zorginstellingen en zorgverleners vast onder de Wet Marktordening Gezondheidszorg (Wmg). Lees waarom nauwkeurige zorgregistraties cruciaal zijn volgens de recente rechterlijke uitspraken en waarom naleving ervan essentieel is voor zorgverleners.

De verleende zorg registreren

De uitspraak van de rechtbank Gelderland onderstreept dat zorginstellingen en zorgverleners niet alleen verplicht zijn om zorg te verlenen, maar ook om deze zorg op een gedetailleerde manier te registreren. Deze registraties zijn niet alleen een administratieve last, maar vormen de ruggengraat van het bewijs voor geleverde zorg. Het is de sleutel tot het aantonen van de kwaliteit en de hoeveelheid zorg die is verleend aan patiënten.

Duidelijk is met deze uitspraak gemaakt dat er geen andere effectieve manier lijkt te zijn om inzichtelijk te maken dat zorg daadwerkelijk is verleend dan door middel van het voeren en bijhouden van een degelijke registratie. Deze registraties dienen als bewijs in gevallen van geschillen, maar dienen ook ter ondersteuning van audits, inspecties en kwaliteitscontroles binnen de gezondheidszorg. Kan een zorgprofessional bij controles geen kloppende administratie overleggen met betrekking verleende zorguren, inzet van medewerkers en de basis voor de declaratie, dan staat deze 6-0 achter.

De Wet marktordening gezondheidszorg

De verplichting tot gedetailleerde zorgregistraties vindt zijn wettelijke basis in de Wet Marktordening Gezondheidszorg. Deze wet legt niet alleen de verantwoordelijkheid vast voor het verlenen van zorg van goede kwaliteit, maar ook voor het transparant maken van deze zorg. Hoofdstuk 4 van de Wmg beschrijft de verplichtingen voor de zorgverlener, o.m. tot registratie en vermeldt expliciet dat zorgverleners verplicht zijn om gegevens over de geleverde zorg bij te houden en deze ter beschikking te stellen aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Sancties bij schending

Het belang van gedetailleerde zorgregistraties strekt zich uit tot alle aspecten van de gezondheidszorg, van ziekenhuizen en huisartsenpraktijken tot aan verpleeghuizen en thuiszorginstellingen. Het niet naleven van deze registratieverplichtingen kan leiden tot juridische geschillen en sancties.

Het niet naleven van de registratieverplichtingen in de gezondheidszorg kan verschillende juridische geschillen en sancties tot gevolg hebben. Ten eerste kan het leiden tot geschillen tussen zorginstellingen, zorgverleners en patiënten of hun vertegenwoordigers. Gebrekkige of onvolledige registraties kunnen leiden tot misverstanden over de geleverde zorg, wat kan resulteren in juridische geschillen over aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid en zelfs schadevergoeding.

Daarnaast kunnen toezichthoudende instanties zoals de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) of de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) sancties opleggen aan zorginstellingen en zorgverleners die de registratieverplichtingen niet naleven. Deze sancties kunnen variëren van waarschuwingen en boetes tot het intrekken van vergunningen of het stopzetten van subsidies. Het niet correct bijhouden van zorgregistraties kan worden beschouwd als een schending van de wettelijke verplichtingen en kan daarom ernstige gevolgen hebben voor de betrokken zorgpartijen.

SKE biedt hulp

Kortom, het belang van gedetailleerde zorgregistraties gaat verder dan alleen het waarborgen van transparantie en kwaliteit in de zorg. Het niet naleven van deze verplichtingen kan leiden tot complexe juridische geschillen en ernstige sancties die de reputatie en de werking van zorginstellingen en zorgverleners kunnen schaden. Heeft u vragen over de regels van de Wet Marktordening Gezondheidszorg? Neem gerust contact met ons op en wij zullen u adviseren.