Is uw bankrekening geblokkeerd? Maak bezwaar tegen opname in het intern- en extern verwijzingsregister

Is uw bankrekening geblokkeerd? Heeft u een brief gekregen van uw bank dat uw hypotheek wordt beëindigd en bent u het daar niet mee eens? Bel dan met SKE advocaat Pietrick Visser. Hij kan u helpen om een onterechte registratie ongedaan te maken.

Wilt u eerst meer informatie? Lees dan verder:

Het waarom:

Financiële instellingen zijn verplicht maatregelen te treffen ter bescherming van de continuïteit en de integriteit van de financiële sector. Volgens het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (‘PIFI’)  zijn die maatregelen alleen toegestaan onder de voorwaarden die genoemd worden in dit Protocol.

Bij een financiële instelling kunt u denken aan een bank, verzekeraar of een hypothecaire financiële instelling. Juridisch zijn zij verplicht om maatregelen te nemen tegen bijvoorbeeld fraude op grond van de Wet op het financieel toezicht (hierna te noemen: ‘Wft’) of de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (hierna te noemen: ‘Wwft’).

Steeds vaker worden consumenten geconfronteerd met registratie van hun persoonsgegevens door financiële instellingen in de navolgende registers:

1. het Intern Verwijzingsregister (hierna te noemen: ‘IVR’);
2. het Incidentenregister en
3. het Externe Verwijzingsregister (hierna te noemen: ‘EVR’).

Opname intern verwijzingsregister IVR

Opname in het Intern Verwijzingsregister betekent dat medewerkers van Veiligheidszaken van de betreffende financiële instelling van de melding kennis kunnen nemen. Hierbij is een vermoeden van betrokkenheid bij een strafbaar feit (bijv. fraude) ten nadele van de financiële instelling afdoende.

Incidentenregister

Het Incidentenregister heeft een beperkte externe werking (zie bijv. geschillencommissie Kifid 2016-196 onder 4.5 / ECLI:NL:RBMNE:2017:49, r.o. 4). Het is toegankelijk voor de afdelingen Veiligheidszaken van andere financiële instellingen. Hiervoor is dan ook een zwaardere verdenking nodig dan een redelijk vermoeden van het plegen van een strafbaar feit.

Opname extern verwijzingsregister EVR

Een stap verder gaat het Extern Verwijzingsregister. Het Extern Verwijzingsregister kan worden geraadpleegd door alle aangesloten financiële instellingen. Gelukkig zijn hier strenge eisen aan gesteld (zie ECLI:NL:GHARL:2016:494, r.o. 4.3 en GC Kifid 2017-717 onder 4.2.) die hierna worden besproken.

Aan het Incidentenregister is een EVR gekoppeld zodat de medewerkers van andere financiële instellingen dan waar de fraude zou zijn gepleegd, simpel kunnen worden gewaarschuwd. Het feit zelf (waarvoor de registratie is opgelegd) staat niet in het EVR beschreven, maar wel de relevante informatie betreffende de persoon die bij het incident betrokken zou zijn. Het staat de medewerker van de raadplegende instelling vervolgens vrij om meer informatie te verzoeken bij de betrokken afdeling Veiligheidszaken van de financiële instelling die het incident registreerde. Dit kan betekenen dat de instelling die informatie opvraagt, geen zaken meer met u wenst te doen.

Wat betekent opname in het EVR voor u?

Opname in het EVR kan voor u verstrekkende gevolgen hebben. Uw aanvragen voor bijvoorbeeld een hypotheek of het openen van een bankrekening of het afsluiten van een verzekering kunnen namelijk worden geweigerd door alle aangesloten financiële instellingen. U kunt dan geen hypotheek krijgen, geen bankrekening openen of een verzekering afsluiten. Soms zijn er wel oplossingen hiervoor, maar die zijn heel duur.

Criteria registratie

Voor de vraag of een registratie gerechtvaardigd is, is van belang of is voldaan aan de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit. Dit geldt ook voor de duur van de registratie. Een financiële instelling mag u bijvoorbeeld niet standaard voor de duur van 8 jaren registreren (zie Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2018-634). Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (hierna te noemen: ‘Kifid’) heeft terecht bepaald dat het verwerken van strafrechtelijke gegevens in voldoende mate moet vaststaan en dat de enkele verdenking van bijvoorbeeld fraude niet afdoende is. Heel specifiek stelde de Kifid (zie uitspraak 2018-377) het navolgende:

De strafrechtelijke aard van de te verwerken gegevens brengt mee dat deze gegevens in voldoende mate moeten vaststaan. Het moet gaan om zodanig concrete feiten en omstandigheden dat zij een als strafbaar feit te kwalificeren bewezenverklaring in de zin van artikel 350 van het Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv) kunnen dragen. Een strafrechtelijke veroordeling is niet vereist, maar anderzijds is de enkele verdenking van betrokkenheid bij een strafbaar feit in de zin van een vermoeden van schuld, zoals dat kan blijken uit een aangifte, niet voldoende. Als maatstaf heeft te gelden of de vastgestelde gedragingen een zwaardere verdenking dan een redelijk vermoeden van schuld opleveren, in die zin dat de te verwerken strafrechtelijke persoonsgegevens in voldoende mate moeten vaststaan.

Wat kunt u doen?

U kunt ons vrijblijvend bellen. Als wij voor u aan de slag gaan, kunnen wij namens u een verzoek doen om opname van de persoonsgegevens in de register(s) te verwijderen. Bij geen gehoor of als de gegevens blijven staan, kan de directie of het bestuur van de financiële instelling formeel worden aangeschreven met hetzelfde dringende verzoek c.q. klacht. Als dat ook niet werkt, kunnen wij u helpen bij de gang naar een geschillencommissie, zoals bijvoorbeeld het Kifid. De financiële instelling moet daarbij dan wel zijn aangesloten. U kunt bij de behandeling bij het Kifid kiezen voor bindend of een niet-bindend advies. Bij laatstgenoemde behoort de weg naar de rechter nog tot de mogelijkheden. Het staat u uiteraard ook vrij om u direct tot de rechter te wenden.

Vragen of bijstand?

Heeft u vragen over uw opname in het IVR of EVR? Bel dan met Pietrick Visser of met een van onze andere advocaten om u in deze te adviseren.