Jeugdstrafrecht Advocaat

Het jeugdstrafrecht

Als je tussen de 12 en 18 jaar oud bent en je pleegt een strafbaar feit, dan kun je worden vervolgd en gestraft volgens het Jeugdstrafrecht. Een jeugdstrafrecht advocaat kan je dan helpen en uitleg geven over wat je te wachten staat. Het jeugdstrafrecht is apart geregeld in het Wetboek van Strafrecht (WvSr) in de artikelen 77a en verder. De Rechter kan het jeugdstrafrecht eventueel ook toepassen op jongeren tot 23 jaar. Dat heet dan Adolescentenstrafrecht (ASR). Het doel van het Jeugdstrafrecht is ervoor te zorgen dat de jongere zijn of haar leven weer goed kan voorzetten. Straffen is dus niet het hoofddoel.

Jongeren experimenteren

De reden daarvan is, dat jongeren tot 23 jaar nog niet volgroeid zijn. Onderzoek heeft aangetoond dat de hersenen pas op je 23e jaar volgroeid zijn. Omdat kinderen geestelijk nog niet zijn uitontwikkeld, zijn ze (zo is de gedachte) nog niet volledig aansprakelijk voor hun daden.

Jeugdstrafrecht in het belang van het kind

Strafrechtelijk optreden tegen jeugdcriminaliteit staat dan ook zoveel mogelijk in het teken van ‘pedagogische doelen’ en moet zoveel mogelijk ‘in het belang van het kind’ worden gedaan. Om die reden zal er eerst gekeken worden of een zaak ‘buitengerechtelijk’ kan worden afgedaan. Dat wil zeggen: zonder tussenkomst van een rechter. Er kan een politiesepot plaatsvinden als het ‘nergens om gaat’ of de officier van Justitie kan zelf een straf opleggen. Dat doet hij/zij door gebruikmaking van een ‘strafbeschikking’ waarover later meer. Vervolgens wordt bekeken of kan worden volstaan met een voorwaardelijke straf (als je je houdt aan de voorwaarden, hoef je niet te werken of naar de gevangenis). Pas daarna komt de onvoorwaardelijke straf in beeld. Ook hier geldt weer dan een jeugdstrafrecht advocaat je meer uitleg kan geven.

Geen vervolging kinderen tot 12 jaar

Kinderen tot 12 jaar kunnen niet worden vervolgd. Ze kunnen wel worden aangehouden en worden verhoord. Maar verdere dwangmiddelen zoals inverzekeringstelling, voorlopige hechtenis en dergelijke zijn niet mogelijk. Zie artikel 487 Wetboek van Strafvordering (WvSv). Bij kleine vergrijpen zoals bijvoorbeeld vernieling van een bloempot of diefstal van snoep uit een winkel, gaat de politie met je ouders praten. Ook kan de politie jou en je ouders doorsturen naar Bureau Jeugdzorg. Bureau Jeugdzorg begeleidt kinderen of verwijst ze door naar andere hulpverleners. Als dat niet vrijwillig kan, of als er zorgen zijn over het kind, kan bureau Jeugdzorg vragen de Rechter maatregelen te nemen. De Rechter kan dan bijvoorbeeld een gezinsvoogd benoemen die toezicht houdt. Ook kan, in extreme gevallen, uithuisplaatsing volgen.

Welke straffen kunnen aan jongeren worden opgelegd?

In het jeugdstrafrecht gelden andere strafmogelijkheden/strafmodaliteiten dan in het volwassenen strafrecht. Als gevangenisstraf kan aan een jeugdige jeugddetentie worden opgelegd (dat zit je uit in een speciale penitentiaire inrichting) Dat kan voor maximaal twee jaar. Voor een jongere die nog geen 16 is, is dat maximaal een jaar. Andere strafmogelijkheden zijn Halt, taakstraf (werk- of leerstraf), een boete, een gedragsbeïnvloedende maatregel of een pij-maatregel (jeugd tbs). De laatste twee worden juridisch niet onder de straffen geschaard, maar onder de maatregelen. Straffen en maatregelen kunnen ook (deels) voorwaardelijk worden opgelegd. Dat wil zeggen dat je ze nu niet ‘voelt’ als je je aan de voorwaarden houdt. Maar als je je daar niet aan houdt, dan wordt een voorwaardelijke straf alsnog ‘ten uitvoer gelegd’ en dat moet je bijvoorbeeld alsnog naar de gevangenis.

Halt

Als je een licht strafbaar feiten hebt gepleegd en je erkent dat, dan kun je naar Halt worden gestuurd (artikel 77e WvSr). Halt zoekt dan een passende straf. Voorbeelden zijn: excuses aanbieden aan degene die bijvoorbeeld bestolen is en/of de schade vergoeden. Als je je Halt-straf goed doet, krijg je geen strafblad. Wel wordt een aantekening in de politieregisters gemaakt. Als een je een Halt straf weigert, wordt de zaak doorgestuurd naar de officier van Justitie die vervolgens een beslissing over de zaak moet nemen. Raadpleeg dan altijd een jeugdstrafrecht advocaat van ons kantoor. Pietrick Visser is onze specialist, maar ook anderen kunnen je verder adviseren als hij er niet is. Een eerste gesprek of telefoontje kost niets.

Taakstraf voor jongeren

Een taakstraf voor jongeren bestaat uit een werkstraf (bijvoorbeeld papier prikken), een leerstraf (bijvoorbeeld meer sociale vaardigheden leren) of een combinatie hiervan. De Raad voor de Kinderbescherming begeleidt jongeren met een taakstraf. Taakstraffen kunnen buitengerechtelijk door de officier van Justitie worden opgelegd (artikel 77f WvSr). Ook de Kinderrechter kan een taakstraf opleggen. Dat gebeurt dan in een ‘officiële’ zitting.

Gedragsbeïnvloedende maatregel

Is opsluiting een te zware straf, maar een leerstraf of voorwaardelijke straf niet passend? Dan kun je een gedrag beïnvloedende maatregel (GBM, artikel 77h WvsR) krijgen. Deze strenge maatregel is bedoeld voor jeugdigen (vaak veelplegers) met gedragsproblemen. Een GBM bestaat uit trainingen of behandelingen. Je moet dan bijvoorbeeld een ‘gezinsgerichte training’ volgen. Of een training om te leren van drugs of alcohol af te blijven of om je agressie te beheersen. De jeugdreclassering houdt toezicht op het verloop van de GBM en doet daarvan verslag aan de officier van Justitie. De maatregel wordt opgelegd voor de duur van minimaal een half jaar en maximaal een jaar. Eventueel kan deze maatregel nog worden verlengd. Als je je niet aan de aanwijzingen houdt die bij de GBM horen, volgt detentie voor het resterende deel van de maatregel. Let op! Er zijn nog steeds advocaten die je hierbij onvoldoende bescherming bieden omdat ze de regels niet goed kennen. Een gespecialiseerde jeugdstrafrecht advocaat zoals Pietrick Visser kan je echt verder helpen. Vraag hem er maar naar.

Jeugddetentie

Ben je veroordeeld tot jeugddetentie? Dan kom je in een justitiële jeugdinrichting terecht. In een jeugdinrichting moet je naar school en krijg je les in bijvoorbeeld het aanleren van sociale vaardigheden of het beter omgaan met agressie. Voordat jeugddetentie wordt opgelegd worden meestal alle andere mogelijkheden bekeken. Je komt dus niet snel in de gevangenis terecht.

PIJ-maatregel

Soms hebben jongeren een intensieve behandeling en begeleiding nodig om herhaling van het plegen van misdrijven te voorkomen, bijvoorbeeld omdat zij een gedragsstoornis hebben. Met een PIJ-maatregel kan je dan (na een persoonlijkheidsonderzoek) in een justitiële jeugdinrichting worden geplaatst waar die benodigde behandeling volgt. Een PIJ-maatregel duurt minimaal 3 jaar. De PIJ-maatregel kan ook nog worden verlengd, tot maximaal 7 jaar. Daarna kan deze nog worden omgezet in (volwassenen) TBS. Het laatste jaar van de PIJ-maatregel mag je onder voorwaarden naar buiten (dat heet ‘voorwaardelijke beëindiging van de PIJ’). Je krijgt dan begeleiding van de (jeugd)reclassering zodat je zo goed mogelijk weer terugkeert in de maatschappij.

Hulp van een jeugdstrafrecht advocaat

Heb je nog vragen? Wil je geholpen worden door een gespecialiseerde jeugdstrafrecht advocaat? Heeft u een zoon of dochter die gespecialiseerde rechtshulp nodig heeft? Bel dan met Pietrick Visser of één van de andere advocaten van ons kantoor. U zult direct merken dat wij er een andere aanpak op na houden dan de gemiddelde advocaat. Wij bellen u snel terug, wij geven u uitleg over de procedure, wat er beter wel of niet gezegd kan worden en wij verdedigen uw zoon of dochter altijd aan de hand van een pleitnota zodat vastligt wat er gezegd is. Kortom: wij gaan samen met u en uw zoon of dochter de strijd aan met Justitie en zorgen ervoor dat u goed voorbereid bent op wat gaat komen.

Kosten

Goedkoop zijn we niet. Het uurtarief van Pietrick Visser is € 250,- per uur exclusief BTW. Maar daar krijgt u wel wat voor! Hij maakt gebruik van kennissystemen die hem en ook de andere advocaten van ons kantoor in staat stellen om in de zaak van uw zoon of dochter de juiste jurisprudentie snel op te zoeken. Wij zijn meer dan gemiddeld op de hoogte van de laatste stand van zaken in wetgeving en jurisprudentie. Daarnaast maken wij gebruik van (bijvoorbeeld) handboeken van vooraanstaande hoogleraren, van mensen met autoriteit in het jeugdstrafrecht. Dat doen wij om de rechter op die manier, met onderbouwing van onze visie, te overtuigen. Te overtuigen om uw zoon of dochter geen straf of een mildere straf te geven. Vaak slagen wij daarin en dat maakt het verschil. Wij gaan voor bovengemiddelde kwaliteit.

Toevoeging of gesubsidieerde rechtsbijstand

Maar ook als u niet in staat bent om ons te betalen, bieden wij u rechtshulp. Gewoon omdat we vinden dat iedereen recht heeft op goede rechtshulp en omdat wij vinden dat er geen klassejustitie mag ontstaan. U kunt in dat geval bij ons terecht op basis van een toevoeging. Let op: betalen is het uitgangspunt. Maar als het niet anders kan, helpen wij uw zoon of dochter toch!