Sloop afgedankte zeeschepen vormt een probleem

Zeeschepen die aan het einde van hun levensduur zijn, werden in het verleden vaak ontmanteld in landen waar weinig rekening gehouden wordt met effecten voor het milieu en de gezondheid van arbeiders. Dat is sinds 1998 strafbaar. Sinds dat jaar is er een verbod op het ontmantelen van zeeschepen uit OESO-landen in niet-OESO-landen.

Te weinig capaciteit erkende sloop binnen de EU

Het probleem is alleen dat de OESO-landen eigenlijk niet in staat zijn alle schepen, en vooral grote zeeschepen, zelf te demonteren en te recyclen. Omdat de regels in OESO-landen zeer steng zijn, wordt er vaak voor gekozen om de sloop uit te besteden aan landen als Bangladesh en India waar minder strenge regels gelden. Ook helpt het niet dat in de bestaande wetgeving onduidelijk staat aangegeven hoe wordt bepaald wanneer een schip als ‘afval’ classificeert.

Verordening inzake scheepsrecycling

Sinds 2013 zijn de regels verder aangescherpt door de Europese Commissie. Er bestaat sindsdien een verordening inzake scheepsrecycling. Deze verordening heeft als doel het veilig en milieuverantwoord recyclen van schepen. Daarnaast is het doel om een adequaat beheer van gevaarlijke materialen aan boord van zeeschepen te bewerkstelligen.

Erkende scheepsrecycling

Een schip van 500GT mag sindsdien uitsluitend bij een scheepsrecyclinginrichting ontmanteld worden die op de Europese lijst van goedgekeurde inrichtingen staat vermeld. De regeling inzake de goedkeuring in Nederland vindt u hier. De lidstaten moeten handhavend optreden. De EVOA  kennisgevingsprocedure geldt alleen nog voor schepen die niet onder de Verordening vallen. De handhaving van deze voorschriften  geschiedt door de IL&T. Bij niet naleving van deze verplichtingen kan de IL&T een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom opleggen.

Drie meldingen

Eén van de verplichtingen is dat u voor elke recycling van een schip 3 keer een melding moet doen. De IL&T heeft hiervoor speciale formulieren. Met formulier 1 meldt u als scheepseigenaar dat u een schip wilt later recyclen bij een erkende instelling. U moet in die melding alle gevaarlijke materialen melden en alle informatie die nodig is voor het opstellen van een scheepsrecyclingplan.

Met formulier 2 meldt u de voorgenomen datum van het begin van de recycling. Uw schip moet dan een zogenaamd ‘geschikt voor recycling certificaat’ bezitten.

Tot slot meldt u met formulier 3 de voltooide recycling.  Daarbij voegt u een verslag over eventuele incidenten en ongevallen waarbij mogelijk gezondheids- of milieu risico’s zijn opgetreden.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Wilt u bijvoorbeeld weten voor welke schepen de EVOA van toepassing is? Bel dan met één van onze advocaten. Een eerste gesprek kost u niets.