Vergunning geweigerd of ingetrokken?

Is uw bouwvergunning of exploitatievergunning geweigerd of ingetrokken omdat er een negatief Bibob-advies is gegeven door het Landelijk Bureau Bibob? Dan krijgt u de kans om een zienswijze in te dienen en daarin kunt u aangeven waarom u het niet eens bent met het voornemen om u een vergunning te weigeren of om een vergunning in te trekken.

Wat is een negatief Bibob advies?

Met een negatief Bibob advies wordt bedoeld dat het (Landelijk) Bureau Bibob concludeert dat er een ernstig gevaar bestaat dat een vergunning zal worden misbruikt voor criminele activiteiten. In dat geval kan een vergunning worden geweigerd of ingetrokken.

Wat moet ik doen?

Als u een negatief Bibob advies krijgt, moet u direct handelen en zoveel mogelijk (schriftelijk) bewijs verzamelen om dit negatieve advies te weerleggen. Voordat definitief besloten wordt om u wel of geen vergunning te geven, kunt u namelijk een zienswijze indienen. Wij adviseren altijd van die mogelijkheid gebruik te maken. Als u dat niet doet, is de kans namelijk groot dat uw vergunning niet wordt verleend of wordt ingetrokken.

Zienswijze

Het is belangrijk om in de fase van de zienswijze al juridisch advies van een gespecialiseerd advocaat in te winnen. De zienswijze komt in uw dossier terecht. Deze zienswijze kan dus later in het traject (als u bijvoorbeeld bezwaar wilt aantekenen tegen de weigering u een vergunning te verlenen) voor problemen zorgen als deze niet goed is opgesteld.

Vergunning geweigerd of ingetrokken: maak bezwaar!

Als uw argumenten worden gevolgd, kan het zo zijn dat u de vergunning alsnog krijgt of dat deze niet wordt ingetrokken. In het andere geval krijgt u een beslissing waartegen u nog bezwaar kunt aantekenen. De bezwaarfase is weer een nieuwe en ook belangrijke fase. Wij raden u aan om altijd bezwaar aan te tekenen tegen een negatieve beslissing omdat u anders niets meer tegen een weigering of intrekking van een vergunning kunt doen. Om ervoor te zorgen dat uw ondernemingsactiviteiten doorgang kunnen vinden, kunt u een spoedprocedure bij de Rechtbank overwegen. U vraagt dan een voorlopige voorziening aan.

Beste advies

Het beste advies dat wij u overigens kunnen geven, is om al in een veel eerdere fase een advocaat van ons kantoor in te schakelen, zodat er vroegtijdig geschakeld kan worden. Het is namelijk beter te voorkomen dan te genezen. Indien mogelijk is het namelijk beter zo mogelijk een adviesaanvraag door een bestuursorgaan bij het Landelijk Bureau Bibob  te voorkomen. Een advocaat van ons kantoor kan met u alle mogelijkheden doornemen en met bespreken welke risico’s er zijn vóórdat u een vergunningsaanvraag doet. Als uw vergunning eenmaal is ingetrokken of geweigerd, is het moeilijk een dergelijke beslissing terug te draaien.

Het bestuursorgaan beslist

Verder is het zo dat het Bibob advies niet bindend is. De gemeente mag dus zelf tot een andere beslissing komen en afwijken van het advies. Het bestuursorgaan (bijvoorbeeld de gemeente) moet namelijk zelf beoordelen of afwijzing van de aanvraag of intrekking van een vergunning evenredig is met de mate van gevaar en de ernst van de strafbare feiten. Dat een gemeente afwijkt van het advies gebeurt echter maar zelden. Wel kan het zo zijn dat er na een zienswijze een nader advies wordt gevraagd op basis van de door u of namens u ingebrachte argumenten.

Meer informatie en hulp

Wilt u meer informatie? Zoekt u in een vroeg stadium advies? Of wilt u door ons kantoor een zienswijze of een bezwaarschrift laten indienen? Neem dan direct contact met ons op. Een eerste gesprek kost u niets en kan u veel opleveren.