Vergunning recherchebureau of beveiligingsorganisatie

vergunning recherche bureau

Wist u dat u een vergunning nodig heeft om een recherchebureau of beveiligingsorganisatie te mogen beginnen? Dit is verplicht op grond van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr). Naast deze vergunning dient u toestemming te hebben voor de leidinggevende(n) en het overige personeel. Belangrijk hierbij is dat toestemming vereist is voor al het personeel, dus ook voor het personeel dat geen beveiligings- of recherchewerkzaamheden verricht.

Vergunning particulier recherchebureau of beveiligingsorganisatie

De vergunning en toestemming dienen aangevraagd te worden bij Justis. Een vergunning wordt verleend voor maximaal 5 jaar en kan telkens verlengd worden met maximaal 5 jaar. Toestemming voor een leidinggevende wordt verleend voor maximaal 5 jaar, voor overig personeel is dit maximaal 3 jaar.

Voor het verlenen en verlengen van een vergunning wordt door de Minister van Justitie en Veiligheid inlichtingen en advies ingewonnen bij de korpschef. De beoordeling van uw aanvraag vindt plaats aan de hand van een screening van verschillende onderdelen.

Eisen Vergunning

In beginsel wordt een vergunning verleend als, gelet op de antecedenten en voornemens van de aanvrager of van de personen die het beleid van de onderneming zullen bepalen, naar redelijke verwachting zal worden voldaan aan de eisen die de wet stelt. Denk aan eisen met betrekking tot materiaal en uitrusting, uniformen, opleidingen, het treffen van maatregelen om te voorkomen dat vertrouwelijke gegevens in handen van onbevoegden komen etc. Verder zal ook op andere onderdelen gehandeld moeten worden in overeenstemming met wat van een goede beveiligingsorganisatie of een goed recherchebureau in het maatschappelijk verkeer mag worden verwacht. De norm omschrijvingen zijn dus redelijk vaag.

Toestemming

Voor de vraag of toestemming wordt verleend voor een leidinggevende of medewerker, wordt beoordeeld of de desbetreffende persoon beschikt over de voor het te verrichten werk vereiste betrouwbaarheid en bekwaamheid.

Betrouwbaarheid

Bij een beoordeling van de betrouwbaarheid wordt gekeken naar:

• Veroordelingen en andere rechterlijke uitspraken.

De persoon voor wie toestemming wordt gevraagd mag op het moment van de aanvraag niet:

  1. Binnen de afgelopen 8 jaar veroordeeld zijn voor een misdrijf waarbij een (on)voorwaardelijke gevangenisstraf is opgelegd of;
  2. Binnen de afgelopen 4 jaar veroordeeld zijn voor een misdrijf waarbij een taakstraf of geldboete is opgelegd.

Naast veroordelingen kan ook rekening gehouden worden met vrijspraken, omdat een vrijspraak niet per definitie wilt zeggen dat een verdachte het feit niet gepleegd heeft.

• Andere omtrent de aanvrager bekende feiten (hierbij wordt maximaal 8 jaar teruggekeken). Hierbij kan gedacht worden aan sepots, processen-verbaal of informatie dat de betrokkene in criminele kringen verkeert.

Bekwaamheid

Personeel dat beveiligings- of recherchewerkzaamheden verricht wordt tevens getoetst op bekwaamheid. Het personeel dient te voldoen aan de bekwaamheidseisen en dient te beschikken over de vereiste diploma’s (art. 5, 7, 7a, 8, 9, 10, 11a, 11b). Bij een leidinggevende wordt bij de bekwaamheidstoets tevens gekeken naar het curriculum vitae (CV).

Personeel dat beveiligingswerkzaamheden zal verrichten dient in het bezit te zijn van een diploma Beveiliger van de Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties of een gelijkwaardig diploma. Voor beveiligingswerkzaamheden in een aantal specifieke branches (horeca, evenementen, voetbal, grootwinkel, detailhandel en ongeuniformeerde persoonsbeveiligers) gelden andere diplomavereisten. Voor alarminstallateurs, alarmcentralisten en installateurs van videotoezichtcentrales gelden ook specifieke diploma’s.

Personeel dat recherchewerkzaamheden verricht, dient in het bezit te zijn van een diploma particulier onderzoeker van de Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties.

Binnen 13 weken wordt beslist op uw aanvraag voor een vergunning.

Voornemen tot afwijzing ontvangen?

Heeft u een voornemen tot afwijzen of een beslissing inhoudende afwijzing van uw gevraagde vergunning ontvangen? Dan kunt u een zienswijze respectievelijk een bezwaarschrift indienen. Neem contact op met onze juriste mr. Nolte om uw zaak te bespreken via +316-51 27 37 38 of m.nolte@ske-advocaten.nl.