Vergunning recherchebureau of beveiligingsorganisatie

Signing document. Women at light wooden table indoors, closeup

Wist u dat u een vergunning nodig heeft om een recherchebureau of beveiligingsorganisatie te mogen beginnen? Dit is verplicht op grond van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr). Naast deze vergunning dient u toestemming te hebben voor de leidinggevende(n) en het overige personeel. Belangrijk hierbij is dat toestemming vereist is voor al het personeel, dus ook voor het personeel dat geen beveiligings- of recherchewerkzaamheden verricht.

Vergunning particulier recherchebureau of beveiligingsorganisatie

De vergunning en toestemming dienen aangevraagd te worden bij Justis. Een vergunning heeft een maximale geldigheidsduur van 5 jaar en kan telkens met maximaal 5 jaar worden verlengd. Toestemming voor een leidinggevende heeft een geldigheidsduur van maximaal 5 jaar, terwijl voor ander personeel dit maximaal 3 jaar is.

Voor het verlenen en verlengen van een vergunning wordt door de Minister van Justitie en Veiligheid inlichtingen en advies ingewonnen bij de korpschef. De beoordeling van uw aanvraag vindt plaats aan de hand van een screening van verschillende onderdelen.

Eisen Vergunning

In beginsel wordt een vergunning verleend als, gelet op de antecedenten en voornemens van de aanvrager of van de personen die het beleid van de onderneming zullen bepalen, naar redelijke verwachting zal worden voldaan aan de eisen die de wet stelt. Denk aan eisen met betrekking tot materiaal en uitrusting, uniformen, opleidingen, het treffen van maatregelen om te voorkomen dat vertrouwelijke gegevens in handen van onbevoegden komen etc. Verder moet ook op andere onderdelen gehandeld in overeenstemming met wat van een goede beveiligingsorganisatie of een goed recherchebureau in het maatschappelijk verkeer mag verwacht. De norm omschrijvingen zijn dus redelijk vaag.

Toestemming

Bij de beslissing over het verlenen van toestemming aan een leidinggevende of medewerker, beoordeelt men of de desbetreffende persoon beschikt over de voor het te verrichten werk vereiste betrouwbaarheid en bekwaamheid.

Betrouwbaarheid

Bij een beoordeling van de betrouwbaarheid wordt gekeken naar:

• Veroordelingen en andere rechterlijke uitspraken.

De persoon voor wie toestemming is gevraagd mag op het moment van de aanvraag niet:

  1. Binnen de afgelopen 8 jaar veroordeeld zijn voor een misdrijf waarbij een (on)voorwaardelijke gevangenisstraf is opgelegd of;
  2. Binnen de afgelopen 4 jaar veroordeeld zijn voor een misdrijf waarbij een taakstraf of geldboete is opgelegd.

Naast veroordelingen kan ook rekening gehouden met vrijspraken, aangezien een vrijspraak niet per definitie inhoudt dat een verdachte het feit niet heeft gepleegd.

• Andere omtrent de aanvrager bekende feiten (hierbij wordt maximaal 8 jaar teruggekeken). Hierbij kan gedacht worden aan sepots, processen-verbaal of informatie dat de betrokkene in criminele kringen verkeert.

Bekwaamheid

Personeel dat beveiligings- of recherchewerkzaamheden verricht, ondergaat ook een bekwaamheidstoets. Het personeel dient te voldoen aan de bekwaamheidseisen en dient te beschikken over de vereiste diploma’s (art. 5, 7, 7a, 8, 9, 10, 11a, 11b). Bij een leidinggevende kijkt men tijdens de bekwaamheidstoets ook naar het curriculum vitae (CV).

Personeel dat beveiligingswerkzaamheden zal verrichten dient in het bezit te zijn van een diploma Beveiliger van de Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties of een gelijkwaardig diploma. Voor beveiligingswerkzaamheden in een aantal specifieke branches (horeca, evenementen, voetbal, grootwinkel, detailhandel en ongeuniformeerde persoonsbeveiligers) gelden andere diplomavereisten. Voor alarminstallateurs, alarmcentralisten en installateurs van videotoezichtcentrales gelden ook specifieke diploma’s.

Personeel dat recherchewerkzaamheden verricht, dient in het bezit te zijn van een diploma particulier onderzoeker van de Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties.

Binnen 13 weken krijgt u de beslissing op uw aanvraag voor een vergunning.

Voornemen tot afwijzing ontvangen?

Heeft u een voornemen tot afwijzen of een beslissing inhoudende afwijzing van uw gevraagde vergunning ontvangen? Dan kunt u een zienswijze respectievelijk een bezwaarschrift indienen. Neem contact op met  mr. Nolte om uw zaak te bespreken via +316-51 27 37 38 of m.nolte@ske-advocaten.nl.