Wat te doen als BIG-geregistreerde zorgprofessional bij een tuchtklacht?

Medisch beroepsgeheim - tuchtklacht

U bent arts, verpleegkundige of klinisch psycholoog en u werkt met hart en ziel voor uw patiënten. Bijna alles gaat altijd goed, maar soms gaat het ook wel eens wat minder goed. Een complicatie op de OK, een gesprek met de patiënt dat een beetje ‘schuurt’, een belangrijk punt vergeten in een verwijsbrief of familieleden die u niet te woord kon staan wegens uw agenda. U sliep er al niet helemaal lekker op. Op een zaterdagochtend komt u na een lange dienst uit bed en daar ligt hij dan: De brief van het Regionaal Tuchtcollege met een tuchtklacht. Misschien voelt u uw hartslag omhoog gaan en het zweet breekt u uit. Schrik en ongeloof zijn uw deel en het gevoel dat u dit er écht niet bij kunt hebben overheerst.

Na eerste lezing van de brief wilt u gelijk achter uw laptop gaan zitten om verweer te voeren. TIP 1: NIET doen! Ook wilt u het mobiele nummer van de klager (m/v) opzoeken in het patiëntendossier om de zaak uit te praten. TIP 2: NIET doen! Wat kunt u dan wel het beste doen bij een tuchtklacht?

Noodzaak gespecialiseerd advies bij tuchtklacht

U bent nu niet meer alleen zorgverlener, u bent ook verweerder. In die hoedanigheid bent u bijna een soort van patiënt en een patiënt moet zichtzelf niet gaan behandelen. Wat u wel moet doen: in uw agenda zetten dat u uw rechtsbijstandverzekering maandag laat weten dat u aangeklaagd bent en dat u een advocaat naar eigen keuze wilt om u bij te staan. Hierop heeft u namelijk recht. In het weekend belt u alvast een specialist voor rechtskundige bijstand. Die legt uit, ontzorgt, inventariseert en beperkt in overleg met u de mogelijke schade.

Slapeloze nachten door tuchtklacht

Slapen lukt in de regel wat minder goed bij professionals die een tuchtklacht hebben ontvangen. Maar u heeft een advocaat in de arm genomen en bespreekt met diegene de stukken die er zijn. Het patiëntendossier is de belangrijkste bron voor verweer. Uw advocaat bespreekt het met u en haalt daaruit wat nuttig en nodig is. Samen bepaalt u de strategie in uw zaak en of er aanvullend onderzoek nodig is. Uw advocaat voert de correspondentie en stelt de stukken op. U levert alleen medische en inhoudelijke input. Met de klager heeft u geen contact. U laat alle contacten die u met en over de patiënt had de revue passeren. Wat ging goed, wat minder en wat is de norm eigenlijk?

Eerste tuchtnorm; professionele standaard

Civielrechtelijk zijn voor zowel patiënten als zorgverleners plichten vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Daaruit volgt dat uit de behandelingsovereenkomst tussen patiënten en een zorgverlener een plicht ontstaat voor de zorgverlener om conform de zogeheten medisch professionele standaard te handelen. Kortom, een zorgverlener moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener in acht nemen.

Een zorgverlener die ingeschreven staat in het BIG-register is onderworpen aan tuchtrechtspraak. Indien niet wordt gehandeld volgens de heersende professionele norm, kan de zorgverlener mogelijk een tuchtrechtelijk verwijt worden gemaakt. Er moet dan sprake zijn van ‘enige handelen of nalaten in strijd met de zorg die hij in die hoedanigheid behoort te betrachten’ of ‘enig ander handelen of nalaten in die hoedanigheid in strijd met het belang van een goede uitoefening van de individuele gezondheidszorg’.

redelijk bekwaam als zorgprofessional uw werk gedaan

De professionele standaard dient ingevuld te worden aan de hand van wetgeving en uitspraken van rechters en tuchtcolleges. Daarnaast moeten protocollen, richtlijnen en wetenschappelijke inzichten ook meewegen. Dit betekent dat de professionele standaard onderhevig is aan verandering; naarmate wetgeving, protocollen, richtlijnen en wetenschappelijke en maatschappelijke inzichten veranderen, verandert de professionele norm ook. De vraag of een zorgverlener volgens de professionele norm heeft gehandeld, is dan ook zeer afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Ook het afwijken van een richtlijn kan toch bekwaam handelen opleveren. In dat geval moet wel uit het (patiënten)dossier blijken waarom is afgeweken en dat dit duidelijk met de patiënt is besproken. Ook moet hierin staan dat de patiënt toestemming heeft gegeven.

Tweede tuchtnorm

Bij de toepassing van de tweede tuchtnorm gaat het om een zeer algemeen geformuleerde norm. Gedragingen die niet direct met patiëntenzorg (eerste tuchtnorm) te maken hebben, moeten toch in strijd worden geacht te zijn met het algemeen belang van een goede uitoefening van de individuele gezondheidszorg. Ter illustratie een voorbeeld.

Na een klacht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bij de tuchtrechter berispt het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag een psychotherapeut/psycholoog. Het laakbare gedrag betrof het downloaden, bekijken en in bezit hebben van kinderporno.

Dit gedrag valt onder de tweede tuchtnorm. Het downloaden, bekijken en in bezit hebben van kinderporno staat immers lijnrecht tegenover de algemene zorgplicht die iedereen ten aanzien van het welzijn en de gezondheid van kinderen in acht dient te nemen. Het (strafbaar) handelen van de psychotherapeut/psycholoog, ook al is dit in de privésfeer, gaat niet samen met de hoedanigheid van een BIG-geregistreerd hulpverlener. Met zijn gedragingen heeft hij het gestelde vertrouwen van de samenleving, en in het bijzonder van zijn patiënten en naasten, ernstig geschaad als zorgverlener. Onderliggend telt ook mee dat met downloaden van kinderporno (al betreft het slechts een gering aantal afbeeldingen) het abjecte, zieke systeem van het plaatsen (uploaden) van kinderporno en het downloaden daarvan in stand wordt gehouden. Aldus het tuchtcollege.

De berisping is overigens lichter dan de Inspectie had gevraagd. Het tuchtcollege vond dit echter een passende maatregel omdat de psychotherapeut/psycholoog open was geweest en zijn gedraging had erkend. Het OM had de strafzaak voorwaardelijk geseponeerd. Er was niet eerder sprake van verwijtbaar handelen en hij werkt niet met kinderen. Tot slot woog mee dat hij tien jaar lang geen VOG krijgt voor enige functie die ziet op het werken met minderjarigen.

TIP 3: pleeg geen strafbare feiten in privétijd, zeker geen die ook bijdragen aan een abject systeem.

 

Neem Contact op

Neem contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van SKE advocaten.