Milieu en milieustrafrecht

De Shell uitspraak: een uitspraak waar de boeren ruim 13 jaar op hebben gewacht. Uiteindelijk een ‘overwinning’ voor de boeren. Maar is dit wel zo?

Het Afrikaanse land van de boeren is vervuild door olielekkages. Shell Nigeria is hiervoor aansprakelijk en moet vier gedupeerde Nigeriaanse boeren een schadevergoeding betalen. Dat is de beslissing van het Gerechtshof te Den Haag. De zaak was aangespannen door vier boeren, gesteund door Milieudefensie.

Maar hiermee is de vervuiling niet weg.

Tijdens het proces heeft Shell aangegeven dat de lekkages (en daarmee de schade) wordt veroorzaakt door oliedieven. Ongeacht de oorzaken, blijft Shell, die gebieden schoonmaken. Deze uitspraak betreft een zogenaamd civiele uitspraak. Bij het overtreden van milieuwetten en/of regelgeving kan er ook sprake zijn van een strafrechtelijke vervolging.

Milieustrafrecht

Stel dat de claim van de lekkages door oliedieven wordt veroorzaakt klopt, dan heeft Shell niet willens en wetens het milieu vervuild. Stel dat dit anders was of dat een onderneming had moeten weten dat zij schade aan het milieu toebrengt, dan kan die onderneming (maar ook een natuurlijk persoon) strafrechtelijk vervolgd worden.

Milieustrafrecht betreft de vervolging en berechting van feiten die strafbaar zijn gesteld in de middels de Wet op de economische delicten (WED) gecriminaliseerde milieuwetten, waarbij de concrete norm te vinden is in onderliggende wetten. Het is een gelaagde en ingewikkelde wetgeving.

Milieudelicten

Milieudelicten kunnen door een natuurlijk persoon of personen worden begaan, maar veelal is het een onderneming (een rechtspersoon) die als verdachte terecht staat. Denk aan bedrijfsprocessen (fabricage of andere economische processen) waarbij het kan voorkomen dat afvalstoffen worden geloosd in hogere concentratie dan toegestaan. Of een sanering waarbij asbest vrijkomt of metaalrecycling waardoor geluidshinder ontstaat.

Vaak is er sprake van een combinatie van feiten die strafbaar zijn gesteld (WED, specifieke milieuwet). Ook kan er dan nog sprake zijn van feiten die strafbaar zijn gesteld in het Wetboek van Strafrecht. Ten aanzien van het strafrecht kun je bijvoorbeeld denken aan valsheid in geschrift, deelneming aan een criminele organisatie en oplichting.

Milieustrafrecht is veelomvattend

Het milieustrafrecht is veelomvattend en bestaat kort samengevat uit een geheel van strafbepalingen die zijn opgesteld ter bescherming van het milieu. Denk aan schendingen van bodem-, afvalstoffen- en/of bouwstoffenregelgeving. Zoals iedereen weet, houdt het milieu niet op bij de landgrenzen. Daarom zijn veel uitgangspunten van milieuwetten neergelegd in Europese richtlijnen. Het milieu(straf)recht is dus veelomvattend. Dat geldt ook voor het toezicht, de preventie en handhaving. Informatie wordt uitgewisseld tussen omgevingsdiensten, het Functioneel Parket en de Nationale politie. Als er overtredingen zijn, kunnen maatregelen worden getroffen als het intrekken van een vergunning. Ook kunnen er boetes, gevangenisstraffen (aan natuurlijke personen) of dwangsommen worden opgelegd.

Milieustrafrecht advocaat

Het milieustrafrecht is complex en kan vergaande gevolgen hebben voor een persoon en/of onderneming. SKE Advocaten kan u in milieustrafrechtzaken bijstaan. Waar mogelijk onderhandelen wij voor u met het Openbaar Ministerie over afdoening van de zaak buiten rechte. Mocht dit geen soelaas bieden, dan kunnen wij u of uw onderneming ook bij de strafrechter verdedigen. Wilt u meer weten? Bel vrijblijvend met één van onze specialisten!