Toezicht Trustkantoren op de schop

Op 15 maart jongstleden is het wetsvoorstel Toezicht Trustkantoren 2018 ingediend bij de Tweede Kamer. Het concept wetsvoorstel beoogt een  verdergaande regulering van trustkantoren. Dit geldt zowel voor de normen waaraan trustkantoren moeten voldoen, als voor het instrumentarium dat de betrokken toezichthouder (DNB) kan inzetten voor toezicht en handhaving. Deze herziening van de bestaande wet- en regelgeving voor (het toezicht op) trustkantoren is in belangrijke mate ingegeven door het voortschrijdend inzicht uit de toezichtpraktijk, maar ook door gewijzigde internationale en Europese kaders zoals de aanwijzingen van de Financial Action Task Force (FATF) en de vierde anti-witwasrichtlijn.

Belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de bestaande Wet toezicht trustkantoren zijn de volgende:

  • Trustkantoren moeten gaan voldoen aan de normen voor een integere en beheerste bedrijfsvoering die ook voor andere financiële instellingen gelden op grond van de Wet op het financieel toezicht.
  • De verplichting om een tweehoofdige dagelijkse leiding in te stellen.
  • Introductie van een grondslag om bij algemene maatregel van bestuur dienstverlening aan of ten behoeve van specifieke structuren te verbieden.
  • Tot slot wordt het instrumentarium van de toezichthouder uitgebreid.

Een belangrijk deel van de in het concept wetsvoorstel opgenomen voorschriften behoeft nadere uitwerking in lagere regelgeving.

Trustkantoren info

Trustkantoren kunnen meer informatie krijgen bij Anne Marie de Koning. Zij kan u nader voorlichten over de wijzigingen en wat die voor uw kantoor betekenen. Een eerste gesprek kost u niets, dus maak daar vooral gebruik van.