Valsheid in geschrifte: wat is dat eigenlijk?

Valsheid in geschrifte

Valsheid in geschrifte is strafbaar gesteld in artikel 225 van ons Wetboek van Strafrecht (hierna te noemen: WvSr). Kort gezegd betekent dit dat het strafbaar is om documenten te vervalsen. Maar wanneer is hier juridisch gezien sprake van? Wanneer is het strafbaar? En welke straf wordt dan opgelegd wanneer de rechter meent dat hier sprake van is? En meer belangrijk, wat kunnen de gevolgen hiervan voor u en/of uw onderneming zijn?

Wat is valsheid in geschrifte?

Volgens de wet is sprake van valsheid in geschrifte als iemand een geschrift valselijk opmaakt en vervalst dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, met als doel het te gebruiken alsof het een echt en onvervalst document is.

De voorwaarden

Hieruit blijkt dat er aan een aantal bestanddelen juridisch voldaan moet zijn, wil er sprake zijn van een strafbaar feit, namelijk:

  • Er moet sprake zijn van een geschrift. Het begrip geschrift moet heel breed worden uitgelegd. Het omvat alle in letter- of cijferschrift gestelde stukken. Dit kan een brief zijn, maar ook een stempel of een streepjescode. Volgens de Hoge Raad moet het gaan om gegevens die zijn vastgelegd en enige tijd en al dan niet met gebruikmaking van een hulpmiddel, te ‘lezen’ moeten zijn. Ik gebruik gemakshalve voor nu een document als voorbeeld;
  • Vervolgens moet het ook gaan om een document dat is bestemd om tot bewijs van enig feit te dienen. Dat betekent simpelweg gezegd dat geschriften die geen doel hebben om iets te bewijzen, hier niet onder vallen omdat ze doorgaans geen rechtsgevolg hebben;
  • Ook moet er natuurlijk sprake zijn van het vervalsen of valselijk doen opmaken van stukken, anders is er geen sprake van een strafbaar feit. Vervalsen betekent juridisch gezien simpel gezegd het wijzigen van de inhoud van een document. Dit kan zijn door iets te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen. Maar ook ‘niets doen’, kan valsheid in geschrifte opleveren. De Hoge Raad heeft namelijk ook bepaald dat het niet invullen van bijvoorbeeld (een deel van) een formulier waarop gegevens moesten worden vermeld om in aanmerking te komen voor bijvoorbeeld een uitkering van de Sociale Dienst, ook wordt gezien als valselijk ‘invullen’ respectievelijk ‘vermelden’;
  • Tot slot is iemand of een onderneming pas strafbaar wanneer hij / zij het oogmerk (lees: de intentie) heeft om het vervalste document te gebruiken alsof het echt en onvervalst is. Overigens is het feit of iemand het vervalste document wel of niet heeft gebruikt, juridisch niet relevant.

Gebruik van een vals geschrift

Ook als iemand anders een document heeft vervalst of valselijk heeft opgemaakt en dit wordt vervolgens door iemand anders gebruikt, dan is de laatstgenoemde persoon ook strafbaar. In lid 2 van artikel 225 WvSr is strafbaar gesteld het opzettelijk gebruikmaken van het valse stuk. Ook het opzettelijk afleveren of voorhanden hebben van een vals geschrift is strafbaar gesteld.

Wetenschap

Maar, het opzettelijk afleveren of voorhanden hebben van een vals geschrift is alleen strafbaar als u weet of redelijkerwijs had moeten vermoeden dat het geschrift bestemd is voor strafbaar gebruik hiervan. Dus dat u had moeten weten of redelijkerwijs had moeten vermoeden dat het vervalste stuk zou worden gebruikt alsof het een echt document was.

Straffen

In de wet staat dat er straffen kunnen worden opgelegd variërend van een (hoge) geldboete, gevangenisstraffen van 1 tot en met 8 jaren tot ontzetting uit beroep of ambt voor valsheid in geschrifte. Het laatste betekent dat u bijvoorbeeld een beroep of ambt niet meer mag uitoefenen voor een bepaalde termijn. Niet alleen strafrechtelijk kunnen de gevolgen ernstig zijn van valsheid in geschrift. De verdenking of veroordeling voor valsheid in geschrifte kan ook gevolgen hebben voor uw VOG. Ik verwijs u voor meer informatie hierover naar onze diverse blogs.

Andere gevolgen

En het kan ook andere gevolgen hebben: als u bijvoorbeeld wordt verdacht van valsheid in geschrifte inzake een verzekering-, krediet- en/of hypotheekaanvraag dan kan een registratie in het EVR- en Incidentenregister volgen voor de duur van 8 jaren. Let wel, dat kan al op het moment dat er nog slechts sprake is van een verdenking en (nog) niet van een strafrechtelijke veroordeling!

Conclusie

Zoals u hierboven hebt kunt lezen is valsheid in geschrifte een ernstig feit en kan een veroordeling voor valsheid in geschrifte dus serieuze gevolgen voor u en /of uw onderneming hebben. Het is daarom raadzaam om in een vroeg stadium contact op te nemen met een gespecialiseerde advocaat. Wordt u of wordt uw onderneming verdacht van valsheid in geschrift en wilt u hierbij juridisch advies en/of ondersteuning? Neem dan contact op met ons kantoor. Wij kunnen u helpen om strafrechtelijke vervolging te voorkomen of om de gevolgen hiervan te minimaliseren.