WAV advocaat

Nog altijd wordt door de Inspectie SZW gecontroleerd op naleving van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV). De Inspectie controleert op de werkvloer en het kan dus zomaar gebeuren dat u een Inspecteur op uw werkvloer aantreft die u om meer informatie vraagt over uw werknemers.

WAV boete

U mag als ondernemer natuurlijk werknemers met een andere dan de Nederlandse nationaliteit in dienst nemen. U moet zich als werkgever dan wel houden aan de WAV. Concreet betekent dit, dat uw werknemers (niet EU) in het bezit moeten zijn van de vereiste tewerkstellingsvergunning. Als u daar niet voor zorgt, dan riskeert u als werkgever een (hoge) WAV boete. Niet alleen u, maar elke partij in de keten van de werkopdracht kan een WAV boete krijgen. Daarnaast kan er tot preventieve stillegging van de ondernemingen worden overgegaan als er sprake is van een herhaling van ernstige overtredingen van de arbeidswetten. Dan moet er natuurlijk wel eerst een waarschuwing zijn gegeven. De waarschuwing preventieve stillegging vervalt als na de dagtekening van de waarschuwing vijf jaren zijn verstreken.

WAV advocaat

Omdat de gevolgen voor uw onderneming groot kunnen zijn, is het heel belangrijk voor u als werkgever dat u in een vroeg stadium weet wat uw rechten zijn. Een WAV advocaat kan u vroegtijdig in elke fase van de procedure adviseren welke proceshouding u kunt aannemen.

Wat te doen tegen een WAV boete?

1. Zienswijze
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft eerst aan dat het voornemens is om aan uw onderneming een boete op te leggen. U kunt dan binnen twee weken een zienswijze indienen om te voorkomen dat u de boete moet betalen. Na ontvangst van de zienswijze wordt een beslissing genomen of de intentie om u een boete op te leggen wordt gehandhaafd, of deze wordt gematigd of niet (meer) wordt opgelegd. Hulp van een WAV advocaat is juist in dit stadium van groot belang, omdat wij precies weten wat u wel of juist niet in een zienswijze moet opschrijven. Ook kunnen wij voor u de kans van slagen inschatten.

2. Bezwaarschrift
Mocht het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beslissen dat u alsnog een boete krijgt, dan kan er binnen zes weken na dagtekening van de boetebeslissing een bezwaarschrift worden ingediend. Bij de behandeling van het bezwaarschrift kunt u gebruik maken van uw recht op een hoorzitting. In samenspraak met een WAV advocaat van ons kantoor kan worden bezien of een hoorzitting in uw belang is.

Let wel: het indienen van een bezwaarschrift schort de betalingsverplichting van de boete niet op. Deze moet dus gewoon binnen zes weken worden betaald. U kunt wel in afwachting van de bezwaarschiftprocedure een betalingsregeling verzoeken. Als uw onderneming door de opgelegde boete in de knel komt, dan kan er, in afwachting van de bezwaarschriftprocedure, een voorlopige voorzieningenprocedure bij de rechtbank worden gestart. In deze procedure kan er namens u een schorsing van de betalingsverplichting worden gevraagd.

3. Beroep
Is uw bezwaar ongegrond verklaard, dan hebt u nog de mogelijkheid om binnen zes weken in beroep te gaan bij de rechtbank. Op dit moment worden uw gronden voor de eerste keer getoetst door een onafhankelijke instantie en niet meer door de dezelfde instantie die ook de boete heeft opgelegd. Het instellen van beroep kan dan ook lonend zijn. Wij adviseren u graag.

4. Hoger beroep
Wanneer de rechtbank uw beroep ongegrond verklaart, kunt u binnen zes weken hoger beroep indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Advies WAV advocaat

Het (financieel) belang is in dit soort zaken vaak aanzienlijk. Daarnaast gaat het instellen van  bezwaar danwel (hoger) beroep vaak gepaard met complexe juridische vraagstukken. Om die reden is het dan ook aan te bevelen dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerde WAV advocaat. Heeft u een bericht ontvangen van de Inspectie SZW en wilt u een boete voorkomen? Wilt u bezwaar of (hoger) beroep instellen tegen een ontvangen boetebeslissing? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met een WAV advocaat van ons kantoor.