Wet natuurbescherming in werking getreden

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking getreden. Deze wet heeft de Natuurbeschermingswet 1998, Flora- en faunawet en Boswet vervangen.

Vereenvoudiging

Een van de doelstellingen van de Wet natuurbescherming is een vereenvoudiging van de regelgeving. Natuurlijk is de vraag of dat ook echt wordt gerealiseerd. In deze nieuwe wet wordt, net als in de voorganger, de Natuurbeschermingswet 1998, de bescherming van de zogenaamde Natura 2000-gebieden geregeld. Projecten, handelingen en plannen die kunnen leiden tot een verslechtering van een Natura 2000-gebied zijn niet zomaar toegestaan. Daar moet een vergunning voor worden aangevraagd bij de Provincie. De plannen moeten worden getoetst aan de Wet natuurbescherming. Denk aan industrie of infrastructuur. Maar ook voor de veehouderij, de glas- en tuinbouw, het slopen van gebouwen of nieuwbouw kan het regime van Natuurbeschermingswet gelden.

Handhaving Wet Natuurbescherming

Handhaving van de Wet natuurbescherming kan zowel strafrechtelijk (WED) als bestuursrechtelijk gebeuren. Bij bepaalde overtredingen van de Wnb kan een bestuurlijke boete worden opgelegd. Heeft u een boete gekregen voor overtreding van de Wet natuurbescherming en wilt u die aanvechten? Bel dan met Robert-Jan van Eenennaam. Hij kan u vertellen welke stappen er gezet moeten worden. Een eerste adviesgesprek is gratis.