Voornemen boete DNB ontvangen? Vraag advocaat om advies!

De Nederlandse Bank (DNB) kan op grond van verschillende wetten boetes opleggen aan overtreders van een wettelijk voorschrift. DNB houdt toezicht op de naleving van verschillende wettelijke voorschriften zoals neergelegd in (onder andere) de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Wet toezicht trustkantoren (Wtt), de Wet ter voorkoming van witwassen of financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet (Sw). Sinds mei 2020 zijn ook crypto exchanges en aanbieders van wallets onder de reikwijdte van de Sanctiewet 1977 gebracht. DNB is aangewezen als toezichthouder hierop.

Voornemen boete DNB

Als DNB van plan is om een bestuurlijke boete op te leggen, wordt u daarvan in kennis gesteld. In het zogenaamde ‘voornemen’ wordt uitgelegd voor welke overtreding mogelijk een bestuurlijke boete zal worden opgelegd. Dat wordt gedaan op basis van een rapport waarin de geconstateerde overtredingen zijn beschreven. U wordt op dat moment in de gelegenheid gesteld om (mondeling en/of schriftelijk) uw zienswijze te geven. Het is verstandig om een zienswijze te geven en hierbij een advocaat te betrekken.

Boete en openbaarmaking

Boetes kunnen erg hoog oplopen. Er kunnen ook nog eens meerdere boetes naast elkaar worden opgelegd. Daarnaast is DNB in veel gevallen verplicht om besluiten tot het opleggen van een bestuurlijke boete openbaar te maken. Verder kan het openbaar ministerie (OM) besluiten om tot vervolging over te gaan als er sprake is van een overtreding van de Wet op de Economische Delicten (WED). Dat kan overigens alleen als er door DNB nog geen boete is opgelegd. Er kan maar één keer een straf worden opgelegd.

zienswijze

Het is daarom verstandig om al in een vroeg stadium advies van een advocaat in te winnen. In de zienswijze kunt u argumenten aangeven waarom een boete niet moet worden opgelegd of waarom de boete te hoog is. Bij het te laat inleveren van gegevens wordt al snel een boete opgelegd. Omdat er vaak sprake is van een duidelijke norm is het moeilijk om daar iets op af te dingen. Dat ligt echter anders daar waar het gaat om de hoogte van de boete of om de publicatie daarvan.

open normen

Er zijn ook zogenaamde ‘open normen’. Die vult DNB zelf nader in. Het opleggen van een bestuurlijke boete is een bestraffende sanctie. Dat betekent dat de overtreding een wettelijke grondslag moet hebben en dat de overtreding voldoende duidelijk, voorzienbaar en kenbaar moet zijn. Dat betekent dat als u niet van tevoren kon weten dat u een norm zou overtreden (omdat deze niet voldoende duidelijk voorzienbaar en kenbaar was), DNB niet zomaar een boete kan opleggen. Dan handelt DNB in strijd met het legaliteitsbeginsel of het lex-certa beginsel. Het is dan wel mogelijk om te bepleiten dat een boete niet mocht worden opgelegd.

Anne Marie de Koning

Heeft DNB u laten weten dat zij voornemens is een boete op te leggen? Wilt u zich hiertegen verweren? Raadpleeg dan één van onze advocaten. Zelf verweer voeren kan, maar u moet daarmee voorzichtig zijn. DNB kan uw verweer namelijk anders interpreteren dan u het bedoelt had en kan uw verweer dan juist tegen u gebruiken. Bijstand door een advocaat kan dat voorkomen. Bel daarom voor een eerste advies met Anne Marie de Koning. Dat kost u niets!