Een medische tuchtklacht. Wat nu…

Als zorgverlener hoopt u het nooit me te maken en toch kan het iedere (BIG-geregistreerde) zorgverlener overkomen: er valt een envelop van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg op de mat met een klaagschrift. Wat nu?

Tegen wie kan een tuchtklacht worden ingediend?

Tegen alle in het BIG-register ingeschreven beroepsbeoefenaren kan een tuchtklacht worden ingediend. Dit zijn een:

 • arts;
 • tandarts;
 • apotheker;
 • gezondheidszorgpsycholoog;
 • psychotherapeut;
 • fysiotherapeut;
 • verloskundige;
 • verpleegkundige; en een
 • physician assistent.

Begin procedure

De procedure begint met de indiening van de tuchtklacht en de betaling van het griffierecht door de klager. Een klacht kan worden ingediend door onder meer een (voormalig) patiënt, diens naaste betrekkingen, de opdrachtgever, de werkgever en de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd.

Er zijn vijf Regionale Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg bij wie een klacht kan worden ingediend:

 • Amsterdam
 • Den Haag
 • Eindhoven
 • Groningen
 • Zwolle

Verweerschrift

Een kopie van de tuchtklacht wordt dan naar de beroepsbeoefenaar gestuurd. Deze krijgt het verzoek om schriftelijk te reageren. Dit wordt ook wel een ‘verweerschrift’ genoemd. Soms vindt er na de indiening van het verweerschrift nog een tweede schriftelijke ronde plaats. Het is raadzaam om al bij het opstellen van een verweerschrift de hulp in te schakelen van een gespecialiseerde advocaat. Een gespecialiseerde medisch tuchtrecht advocaat heeft kennis van de wet- en regelgeving en ervaring met het opstellen van processtukken. Veel zorginstellingen en beroepsbeoefenaren zijn bovendien verzekerd. Juridische kosten worden dan veelal vergoed.

Vooronderzoek

Na uitwisseling van de schriftelijke stukken, vindt het zogeheten ‘vooronderzoek’ plaats. Tijdens dit vooronderzoek wordt zoveel mogelijk informatie over de klacht verzameld. Dit kan bijvoorbeeld door de klager, de beklaagde of getuigen te horen. Ook kan de vooronderzoeker een minnelijke oplossing beproeven. U bent niet verplicht om gebruik te maken van het mondeling vooronderzoek. Denk bijvoorbeeld aan de situatie wanneer de klager hieraan niet mee wil werken. Het is raadzaam hierover te overleggen met een medisch tuchtrecht advocaat.

Eindbeslissing of zitting?

Na sluiting van het vooronderzoek, zal een beslissing worden genomen over wat er met de zaak gaat gebeuren. Er kan direct een eindbeslissing door de voorzitter van het tuchtcollege of het tuchtcollege in raadkamer worden gegeven. Dat kan zijn dat de klacht kennelijk ongegrond is of van onvoldoende gewicht. Ook kan worden bepaald dat een (openbare) zitting volgt. De secretaris van het tuchtcollege zal u hier dan een bericht over sturen. Na de zitting volgt een eindbeslissing. De beslissing strekt tot de niet-ontvankelijkheid van de klager, het ongegrond verklaren van de klacht of het gegrond verklaren van de klacht.

Maatregelen

Wanneer het tuchtcollege de klacht na de zitting (gedeeltelijk) gegrond verklaard, kan één (of onder voorwaarden een combinatie) van de volgende maatregelen worden opgelegd:

 • waarschuwing;
 • berisping;
 • geldboete (maximaal € 4500,-);
 • schorsing inschrijving BIG-register (maximaal 1 jaar, eventueel voorwaardelijk);
 • gedeeltelijke ontzegging beroepsuitoefening;
 • schrapping uit het BIG-register;
 • binding aan bijzondere voorwaarden om het beroep uit te oefenen.

Daarnaast kan het tuchtcollege bepalen dat een beroepsbeoefenaar bij (gedeeltelijke) gegrondverklaring van de klacht en oplegging van een maatregel de kosten die de klager in verband met de behandeling van de klacht redelijkerwijs heeft moeten maken, dient te vergoeden.

Schakel een medisch tuchtrecht advocaat in!

De ervaring leert dat een medische tuchtzaak een grote impact kan hebben op zorgverleners. Anne Marie de Koning en Robert-Jan van Eenennaam van SKE-advocaten hebben veel ervaring met het medisch tuchtrecht en staan beroepsbeoefenaren bij in medische tuchtzaken. Bij hun afwezigheid neemt Robert-Jan van Eenennaam waar.

Heeft u verdere vragen over een tuchtrechtelijke procedure of bent u op zoek naar een advocaat die u kan bijstaan? Neem dan vrijblijvend contact op met Anne Marie de Koning of Robert-Jan van Eenennaam.