VOG P (Politiegegevens): een nieuwe VOG variant

robert-jan van eenennaam

Sinds 1 juli 2022 bestaat er een nieuwe VOG variant. De VOG-P, voluit de verklaring omtrent gedrag politiegegevens. Ofwel de VOG politiegegevens. Bij de VOG P raadpleegt Justis naast het strafblad ook altijd politiegegevens. De politiegegevens kunnen op zichzelf doorslaggevend zijn voor de weigering van de VOG P. Ook als u verder geen strafblad heeft. Naast de VOG P blijven ook de VOG NP (natuurlijke personen) en de VOG RP (rechtspersonen) bestaan.

Waarom de VOG P?

De VOG Politiegegevens moet integriteitsschendingen, het plegen van strafbare feiten in functie en beïnvloeding van het openbaar bestuur door de georganiseerde misdaad voorkomen. De screening voor een VOG P geeft een beeld van de integriteit van de aanvrager. De politiegegevens worden gekoppeld aan eventuele risico’s voor de uitoefening van de functie die de aanvrager wil uitoefenen. De VOG P is verplicht voor aangewezen werkgevers en voor functies die in de ‘Regeling aanwijzing functies VOG politiegegevens’ staan. Die regeling is op het moment van schrijven van dit blog nog niet van kracht, maar er zijn wel Kamerstukken te vinden. Deze VOG Politiegegevens moet gaan gelden voor een groot aantal functies, zoals bijzonder opsporingsambtenaar (BOA), penitentiair inrichtingswerker, arrestantenverzorgers etc. Het gaat dus om sectoren als de Douane, het OM, de Dienst Justitiële inrichtingen en landelijke en regionale Informatie en Expertisecentra.

Weigering VOG mogelijk op basis politie gegevens

Een gewone VOG wordt niet op basis van alleen politiegegevens geweigerd. Bij een VOG P kan dat dus wel. Dat betekent een verzwaring van de screening en naar verwachting ook meer afwijzingen van een aangevraagde VOG. Bij beide VOG’s beoordeelt Justis de justitiële en/of politiegegevens op basis van de beoogde functie. Uw potentiële werkgever geeft de screeningsprofielen (pdf) op. Als bronnen van screening gebruikt Justis niet alleen de Nederlandse politiegegevens, maar ook het European Criminal Records Information System (ECRIS). Binnen de zogenaamde ‘terugkijktermijn’ mag er geen sprake zijn van een relevant strafbaar feit. Als dat wel het geval is, kan de VOG P geweigerd worden. Hoe lang de terugkijktermijn van een strafbaar is, hangt af van het doel waarvoor de VOG P is aangevraagd en/of de leeftijd van degene die de VOG Politiegegevens aanvraagt. Er wordt voor jongeren geen verkorte terugkijktermijn gehanteerd.

Wet politiegegevens en VOG P

Hoewel de Wet politiegegevens een bewaartermijn kent, zullen er altijd gegevens boven water komen die langer bewaard zijn dan wettelijk toegestaan. Voor nu lijkt het erop dat Justis die gegevens gewoon zal gebruiken voor de beoordeling van de VOG Politiegegevens. Zolang politiegegevens door de politie niet vernietigd zijn, zal de politie die gegevens aan Justis verstrekken. Ook gegevens die niet geleid hebben tot een boete of veroordeling worden aan Justis verstrekt. Of dat kan als gegevens ouder zijn dan de bewaartermijn is de vraag, maar dat zal in de toekomst moeten blijken.

Bezwaar tegen voornemen of afwijzing VOG

Wilt u bezwaar maken tegen een voornemen tot afwijzing VOG of wilt u bezwaar maken tegen de definitieve afwijzing? In het eerste geval kunnen wij een zienswijze voor u opstellen. In het tweede geval een bezwaarschrift. Ons advies is om al in een vroeg stadium gespecialiseerde rechtshulp te zoeken. Meer informatie krijgt u door te bellen met Robert-Jan van Eenennaam of Anne Marie de Koning. Een eerste telefoontje of gesprek kost u niets!