Uitspraak over het verschoningsrecht van een huisarts

Doctor writing a medical prescription

In een recente uitspraak van het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch van 19 maart 2024 is een belangrijke kwestie aan de orde gekomen die betrekking heeft op het verschoningsrecht van een huisarts in een familierechtelijke context. Deze zaak belicht de delicate balans tussen het recht op vertrouwelijkheid van patiëntgegevens en de behoefte aan waarheidsvinding in juridische geschillen.

De kern van het geschil

De zaak betrof een huisarts die opgeroepen was om te getuigen in een familierechtelijk geschil. De huisarts gaf echter aan zich te willen beroepen op haar verschoningsrecht, een juridische bescherming die medische professionals het recht geeft om informatie over hun patiënten vertrouwelijk te houden. Ze stelde dat zij om die reden niet verplicht kon worden te verschijnen voor de rechtbank.

De beslissing van het hof

Het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch was het niet eens met deze redenering en besliste dat de huisarts toch moest verschijnen. Het hof benadrukte dat het verschoningsrecht niet absoluut is. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij het recht om te zwijgen moet wijken voor een zwaarwegend belang, zoals het belang van de waarheidsvinding in een rechtszaak.

Het hof voegde hieraan toe dat het mogelijk is dat de huisarts kan getuigen over bepaalde feiten zonder dat hiermee de vertrouwelijkheid van patiëntgegevens wordt geschonden. Dit betekent dat bij het verhoor van de huisarts per vraag moet worden beoordeeld of het antwoord binnen de grenzen van het verschoningsrecht valt.

De implicaties van de uitspraak

Deze uitspraak heeft verstrekkende implicaties voor de praktijk van medische professionals en hun omgang met patiëntinformatie in juridische situaties. Het benadrukt dat het verschoningsrecht niet geheel ondoorbreekbaar is en dat er situaties zijn waarin medische professionals kunnen worden verplicht om te getuigen. Of in ieder geval om te verschijnen. Dat voert de druk op de arts op en maakt goede bijstand tijdens het verhoor belangrijk.

Daarnaast zorgt deze beslissing ervoor dat rechtbanken in de toekomst zorgvuldiger zullen moeten afwegen tussen het recht op privacy van patiënten en de noodzaak van waarheidsvinding in het recht. Dit kan leiden tot meer complexe juridische vraagstukken rondom de toepassing van het verschoningsrecht in verschillende soorten zaken.

Conclusie

De beslissing van het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch herinnert medische professionals aan het belang van het begrijpen van de grenzen van hun juridische verplichtingen, vooral als deze in strijd zijn met hun ethische verplichtingen om vertrouwelijkheid te bewaren.

Als u als medische professional vragen hebt over deze uitspraak of juridische begeleiding nodig hebt, neem dan vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde advocaten Anne Marie de Koning of Robert-Jan van Eenenaam. Een eerste gesprek is altijd gratis.